MPOC – תקנון האתר

1/ הגדרות

למונחים המוגדרים בתקנון זה תהיינה המשמעות שלהלן:
א. "האתר" – אתר האינטרנט mypieceofcraft.com , להלן "MPOC", הינו חנות וירטואלית ואתר תוכן (בלוג) המופעלים ע"י דלית עינב-קדרון שהיא בעלת האתר, ומציע לגולשים תכנים, מוצרים ושירותים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
ב. "המשתמש"  הוא כל אדם העושה שימוש בחומרים הקיימים באתר ו/או הגולש באתר.
ג. "הלקוח/המזמין" הוא כל אדם הרוכש את המוצרים והשירותים באמצעות האתר.

2/ כללי

א. האתר משמש כאתר מידע אודות MPOC, פעילותו והמוצרים המשווקים על ידו ומציג את אופן ביצוע המשלוחים, מועדי אספקת המוצרים ומדיניות הביטולים של MPOC (להלן: “המוצרים / השירותים”).
ב. תקנון זה נועד להסדיר את היחסים בין MPOC לבין הלקוח/המזמין ו/או המשתמש.
ג. אין באמור בתקנון זה, לרבות תנאי השימוש בו להלן, לגרוע ו/או לבוא במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התניה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין MPOC לבין הלקוח/המזמין או המשתמש באתר. יובהר כי הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התניה הקיימת ו/או שיהיו קיימים בין MPOC לבין הלקוח/המזמין או המשתמש באתר זה גוברים על כל הוראה בתקנון זה, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות ההסכם. במקרה שהוראות כל הסכם אחר שנחתם עם MPOC שותקות ביחס לעניין הוראות תקנון זה יגברו על הוראות ההסכם לעניין זה.
ד. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ע”י MPOC יתבצע כמפורט לעיל ולהלן, כל המידע, הנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים והמוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים ליום המצוין בהם או לצידם בלבד.
ה. כל הפעולות ו/או השירותים ו/או רכישת המוצרים דרך האתר, לרבות פעולות שיעשו באמצעות שיחה טלפונית ו/או בתכתובת עם נציג האתר ו/או בקשה לקבלת מידע, כפופות להוראות תקנון זה. בהעדר הוראה ו/או הסכם אחר ובכפוף לדין ו/או להסכם אחר החל בין הצדדים, לא תהיה ללקוח/למזמין או למשתמש ו/או או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד MPOC בכל הקשור לכך.
ו. MPOC תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים באתר, וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון ייכנס לתוקף עם פרסומו ע”י MPOC באתר.
ז. MPOC עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והנכון ביותר אך, בתום לב, עלולים להופיע באתר, שגיאות ו/או אי דיוקים, בכפוף לדין ו/או הסכם החל בין MPOC ללקוח/למזמין או למשתמש, MPOC לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי דיוקים אלה או בקשר אליהן.
ח. זמינות המידע, המוצרים והשירותים המוצעים באתר אינה קבועה ואף כפופה להסכמי MPOC ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לאור זאת MPOC תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, שירות, או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, כאשר ללקוח/למזמין או למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
ט. הדברים הקבועים בתקנון זה חלים על השימוש באתר, בשירותים, במוצרים וביחס למדיניות אספקת המוצרים ותנאי הביטול הכלולים בתקנון באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר וביניהם טלפונים סלולארים, טאבלטים וכיו”ב. הדברים הקבועים בתקנון זה חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת מכל סוג.
י. רישומי המחשב של MPOC בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
יא. כל האמור בתקנון בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לשני המינים.

3/ המוצרים באתר

א. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים המיוצרים אצל מיטב היצרנים.
ב. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים לרכישתו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר אשר יימסר ללקוח/למזמין.
היות והמוצרים הנמכרים באתר משווקים ע”י MPOC אך אינם מיוצרים על ידה, אין MPOC מתחייבת לשינויים שעשויים להיעשות בעטיפות המוצרים או במרכיביהם.
ב. במידה וקיים קישור המפנה לאתרים אחרים, לא תישא MPOC באחריות לתוכנם של אותם אתרים, ולמידע המפורסם בהם, ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם ללקוח/למזמין או למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים המוצעים בכל קישור הקיים באתר המפנה לאתרים אחרים.
ד. MPOC עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במקרים בהם יתברר כי המוצר שהוזמן חסר במלאי, תשלח ללקוח/למזמין הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון ביחס לכך.
ה. במקרים בהם מוצר יהיה חסר במלאי ל MPOC  שמורה הזכות לבטל את הזמנתו של הלקוח/המזמין ולא יבוצע חיוב של כרטיס של הלקוח/המזמין. לחלופין MPOC רשאית להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה והלקוח/המזמין יקבל את ההצעה למוצר חלופי, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם סירב הלקוח/המזמין להצעה למוצר חלופי, הזמנתו תבוטל וכרטיסו לא יחויב. מימשה MPOC את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח/למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי MPOC מכל סוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
ו. כמות הפריטים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של MPOC
ז. MPOC רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף אותם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, יתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה באופן פיזי (כמו מכירות פרטיות של MPOC). האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – יתכן ומבצעים במכירות הפיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.

4/ נהלי רישום לקוח/מזמין או משתמש לאתר

א. ביצוע הזמנת מוצרים באתר וקבלת שירותים של MPOC באמצעות האתר טעונה וכפופה להרשמה לאתר.
בעת ההרשמה יידרש הלקוח/המזמין או המשתמש באתר למסור פרטים אישים מזהים, הכוללים שם, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ומספר כרטיס אשראי (להלן: “פרטי הלקוח”). יובהר, כי MPOC תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח שיימסרו לה ע”י הלקוח/המזמין או המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר. ל MPOC  שמורה הזכות לבטל את רכישת הלקוח/המזמין בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
ב. על מנת להשלים את תהליך הרישום לאתר, יהא על הלקוח/המזמין או המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו. במידה וההזמנה תבוצע מבלי שהלקוח/המזמין מסר את פרטי האשראי ו/או אחד מפרטיו המלאים, MPOC תהא רשאית לבטל את ההזמנה וזאת ללא כל הודעה מראש.
ג. יש לציין, כי בהתאם לחוק, הלקוח/המזמין או המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו. היה והמזמין יבחר להימנע ממסירת הפרטים הנדרשים אזי, הלקוח/המזמין לא יוכל לבצע את הרכישה באתר והמוצר וMPOC לא תספק את המוצר.
ד. MPOC מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת פרטי הלקוח ותמנע מלעשות בפרטי הלקוח שנמסרו כל שימוש מלבד למטרות המפורטות בתקנון זה.
ה. MPOC תדגיש, כי בהתאם לקבוע בחוק הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. משכך MPOC רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד לקוח/מזמין או משתמש המגיש פרטים כוזבים, בתביעה לשיפוי MPOC בדין נזקים כתוצאה משיבוש ו/או ניסיון שיבוש של הליכי המכירה באתר.
ו. מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם במחשבי MPOC הוא המועד הקובע לכל עניין ורישומו במחשבי MPOC ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

5/ ביצוע עסקאות רכישה באתר

א. ליד כל מוצר המוצע למכירה באתר יופיעו פרטיו והתנאים לרכישתו. MPOC שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
ב. מחירי המוצרים המוצגים באתר הינם מחירים אחידים והם אינם משתנים מלקוח ללקוח.
ג. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, MPOC או נציג מטעמה יפנו אל הלקוח/המזמין, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח/המזמין להחליט האם מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח/מזמין לא אישר את הרכישה, תבוטל העיסקה ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח מטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי MPOC בעניין זה.
ד. עם אישור הזמנת הלקוח/המזמין ע”י MPOC, תישלח ללקוח/למזמין הודעה המאשרת את ביצועה, האישור ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר הלקוח/המזמין. הודעת הדוא”ל הנ”ל מהווה תנאי לקניית המוצר. עם אישור ההזמנה במחשבי MPOC יחויב כרטיס האשראי של הלקוח/המזמין על ידי החברה בסכום העסקה לרבות דמי המשלוח.
ה. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד, אשר הונפק על ידי אחת מן החברות הללו: ויזה, מסטרקארד, ישראכרט (לא יכובדו כרטיסי דיינרס קלאב ואמריקן אקספרס)
או באמצעות פניה לנציג טלפוני. נציג MPOC יפנה ללקוח/מזמין בשעות הפעילות להשלמת הרכישה בטלפון 054-8197128.
התשלום יבוצע באשראי טלפוני/אפליקציות תשלום כמו ביט/העברה בנקאית.

6/ אספקת מוצרים

א. זמני אספקת המוצרים הינם בהתאם לקבוע בתקנון המשלוחים המופיע באתר (קישור לתקנון משלוחים).
ב. מועד אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (דהיינו, ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי שבת וימי חג שלא יחושבו לעניין מועד האספק.)
ג. MPOC רשאית לשלוח את המוצרים באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים ו/או באמצעות חברת משלוחים חיצונית וזאת בהתאם לשיקול דעתה.
ד. ל MPOC  שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא יגבו מהלקוח/המזמין דמי משלוח ובהתאם לתיאום מול הלקוח/המזמין המוצר יימסר לו במקום כתובתה ברמת השרון או בכל מקום אחר המוסכם על שני הצדדים.
ה. MPOC אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים שיגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמת שביתה, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (רעידת אדמה, תנאי מזג אוויר, מצב ביטחוני וכיו”ב). במקרים אלו רשאית MPOC להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח/המזמין ללא כל טענה מצידו.
ו. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח/המזמין, כוללים בין היתר אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח, וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי MPOC.
ז. במועד תיאום אספקת המוצרים, רשאי נציג MPOC ו/או י מטעמה לבקש את נוכחות הלקוח/המזמין במקום אליו תבוצע האספקה ובמועד האספקה, כאשר הצגת תעודת הזהות ו/או חתימת הלקוח/המזמין על גבי שובר כרטיס האשראי תהווה תנאי לביצוע אספקת המוצרים.
ח. הלקוח/המזמין רשאי לבחור לבצע איסוף עצמי של המוצרים בכתובתה של MPOC  ברמת השרון ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי, וזאת אך ורק לאחר תיאום מועד האספקה מראש בטלפון 054-8197128. במקרה זה, הלקוח/המזמין לא יחויב בדמי משלוח.
ט. התקנון של חב' המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באמצעות אתר MPOC ויחייב את הלקוח.
י. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הסביר – על הלקוח להודיע על כך מידית ל MPOC   בטלפון 054-8197128. באחריות MPOC לבדוק עבור הלקוח מהו סטטוס המשלוח בחב' המשלוחים וליידע אותו על כך. במידה וסטטוס המשלוח הינו בחזקת ובאחריות חברת המשלוחים, ו/או הלקוח, אין ל MPOC כל אפשרות לעשות דבר בעניין ואין כל אחריות לדבר. (לרבות אי קבלת מסרון על הגעת החבילה ו/או אי איסוף החבילה ממרכז החלוקה)
יא. במידה והלקוח/מזמין לא אסף את המשלוח מנקודת האיסוף בטווח הזמן שהוגדר לו ע"י חברת המשלוחים, או שהשליח (במשלוח עד הבית) לא הצליח ליצור קשר עם המזמין/לקוח, המוצר יוחזר ל MPOC וישלח בשנית ללקוח/המזמין. הלקוח/המזמין ישא בעלות המשלוח החוזר,MPOC  לא תישא בכל עלות ורשאית לגבות דמי טיפול במשלוח החוזר.

7/ מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

כקבוע בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 עסקאות בהן ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה, מוגדרות: “עסקת מכר מרחוק”. לעניין זה אף העסקאות הנעשות באתר.
א. לקוח/מזמין המעוניין לבטל את עסקה שבוצעה באתר יודיע על כך בכתב ל MPOC באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת – dalit@mypieceofcraft.com ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצרים, תאריך רכישה,מספר הזמנה וסיבת ההחזרה. ביטול העסקה יעשה בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 14 ג’ לחוק הגנת הצרכן.
ב. יובהר ויודגש, כי ללקוח/למזמין לא תעמוד זכות ביטול במקרים הקבועים בחוק הגנת הצרכן אשר לגביהן נקבע כי אין זכות ביטול.
ג. במקרים בהם סופק ללקוח/למזמין מוצר פגום והתברר כי הפגם מקורו בנסיבות אשר באחריות MPOC או באחריות ספק המוצר ל MPOC , הלקוח/המזמין לא יחויב בדמי ביטול אף אם חלף המועד להחלפתו. כמו כן, איסוף המוצר מהכתובת לה סופק או החלפתו יעשו ללא חיוב הלקוח ובתנאי שעלות המוצר המוחלף הינה בשווי המוצר החדש אשר יסופק.
ד. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר/נציג MPOC , יתבקש המזמין להחזיר את המוצר לחברה למקום בו MPOC מנהלת את עסקיה. במקרים בהם הלקוח/המזמין מעוניין להשתמש בשירותי המשלוחים של החברה להחזרת המוצר בגינו נדרש הביטול, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנון המשלוחים של MPOC.
ה. ביטול עסקה והחזרת המוצרים כפוף לכך שהמוצר ישלח ל MPOC באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו ותחת אחריותו עד לאישור קבלת המוצר חזרה ע"י MPOC.
ו. הזמנות שגויות – באחריות הלקוח/מזמין בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדוייקים. MPOC  אינה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזר עקב פרט שגוי, יחוייב הלקוח/המזמין בתשלום בגין עלות המשלוח ודמי טיפול בשווי 5% מעלות ההזמנה. הלקוח מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדוייק ועדכני.
ז. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה בו מדובר בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון: ספרים, קלטות) – אין זכות ביטול עסקה.  כלומר, גם על מוצר דיגיטלי עליו בוצעה הורדה, אין זכות ביטול עסקה.
ח. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והשבת המוצר לMPOC , יבוצע זיכוי ללקוח/ למזמין, בגובה שווי המוצר המוחזר במועד הרכישה ובקיזוז דמי טיפול בשווי 5% מעלות ההזמנה.

8/ ביטול עסקה מצד MPOC

א. MPOC  רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, טעות בתנאי העסקה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני העסקה ו/או טעות בהזנת הנתונים באתר, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, MPOC תמסור ללקוח/למזמין הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח)
MPOCלא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.

9/ מידע שיווקי

א. MPOC רשאית לשלוח ללקוחותיה מעת לעת מידע אודות פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: “מידע שיווקי ישיר”), המידע השיווקי הישיר עשוי להישלח באמצעות הודעות דואר ישיר, דואר אלקטרוני הודעת SMS , וזאת בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30 א(ג) לחוק התקשורת, תהא MPOC רשאית לשלוח אל הלקוח/המזמין או המשתמש מידע שיווקי ישיר בעניין מוצרים שרכש הלקוח/המזמין מ MPOC  ו/או מוצרים מסוגים אחרים ודומים, אף ללא הסכמתו.
ב. הלקוח/המזמין או המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל מידע שיווקי ישיר מהחברה וזאת באמצעות פניה ישירה לדוא”ל של  MPOC – – dalit@mypieceofcraft.com   או דרך שליחת הודעה למקור ממנו נשלח המידע השיווקי הישיר.

10/  מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות המפורטת מתארת את האופן בו מבצעת MPOC איסוף מידע מלקוחותיה, סוגו, דרכי השימוש במידע הנאסף והדרכים העומדות ללקוח/למזמין או למשתמש, לשנותו או להסירו.
א. במדיניות פרטיות להלן, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידי האתר או נמסר לאתר על ידי הלקוח/המזמין או המשתמש, אשר באמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הלקוח/המזמין או המשתמש. המדובר במידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ובין היתר, שם פרטי, שם משפחה, מס’ ת.ז, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל, מידע על אמצעי תשלום ו/או כל מידע נוסף. חלק מהמידע הנאסף אודות הלקוח/המזמין או המשתמש לא מזהה את הלקוח/המשתמש ו/או המזמין באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיו, מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה הלקוח/המזמין או המשתמש, ההצעות ומוצרים שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פנה הלקוח/המזמין או המשתמש ועוד.
ב. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות של הלקוח/המזמין או המשתמש מול האתר, מסכים הלקוח/המזמין או המשתמש ש MPOC תאסוף, תשמור ותשתמש במידע האישי שנמסר על ידו באופן המפורט לעיל ולהלן במדיניות פרטיות זו. הלקוח/המזמין או המשתמש אינו חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו, אולם, ייתכן כי ללא מסירת המידע האישי, לא תוכל MPOC להציע ללקוח/למזמין או למשתמש את שירותיה.
ג. המידע האישי שנאסף יישמר במאגרי המידע של האתר. השימוש באתר ו/או בשירותי MPOC, מעידים על הסכמה מצד הלקוח/המזמין או המשתמש למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע שנשמר במאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ולמטרות המפורטות להלן.
ד. המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: 1 ) כדי לספק ללקוח/למזמין ו/או למשתמש את המוצרים והשירותים המוצעים באתר MPOC; 2 ) ליצירת קשר כאשר MPOC סבורה שקיים צורך בכך עם הלקוח/המזמין או המשתמש בקשר עם המוצרים המופיעים באתר; 3 ) למתן תמיכה ללקוח/למזמין או למשתמש ולטיפול בבקשות ותלונות; 4 ) למלא אחר דרישות החוק, תקנה או דבר חקיקה אחר ועל מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כש MPOC  סבורה בתום לב כי עליה לעשות כך; 5 ) למטרות שיווק, או בכדי לספק ללקוח/למזמין ולמשתמש, מידע אודות המוצרים והשירותים אותם מציעה MPOC באתר; 6 ) בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג בין הלקוח/המזמין או המשתמש לבין MPOC, או צדדים שלישיים ביחס לאתר או למוצרים המסופקים באמצעות האתר; 7 ) במקרים בהם MPOC מארגנת מחדש את פעילות ו/או מבנה האתר במסגרת שונה, או תחת ישות משפטית אחרת, או אם היא נרכשת או מתמזגת עם ישות אחרת ובתנאי שישויות אלה מסכימות להיות מחויבות להוראות מדיניות אלה, בשינויים המתאימים.
ה. האתר משתמש בעוגיות )להלן: “עוגיות“ ו/או (”Cookies“לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים וסטטיסטיקות אודות אופן שימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורכי התאמת האתר להעדפות האישיות של לקוחות MPOC, והתאמת המוצרים ללקוחות MPOC ולצרכי אבטחת מידע.
ו. אם הלקוח/המזמין או המשתמש רוצה להימנע מעוגיות, באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן. נטרול העוגיות בהגדרות הדפדפן עלול לגרום לכך שהלקוח/המזמין או המשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים ולבצע הזמנת מוצרים באתר.
ז. יובהר, כי MPOC לא יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע שמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת של הלקוח/המזמין או המשתמש עם MPOC. מוסכם כי כל העברת מידע ע”י הלקוח/המזמין או המשתמש באתר נעשית על אחריותו וללקוח/למזמין או למשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד MPOC ו/או מי מטעמה.
ח. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון הלקוח/המזמין או המשתמש למחוק, לתקן/לשנות את פרטי המידע האישי שלו, עליו לשלוח דואר אלקטרוני ל– dalit@mypieceofcraft.com  והפניה תטופל בהתאם לעניין.
ט. שינויים במדיניות הפרטיות – MPOC רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

11/  אחריות

א. MPOC ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח/למזמין או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או משימוש המוצרים המפורסמים באתר או שירותים המוצעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, והלקוח/המזמין או המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד MPOC ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר ובגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בו ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים ללקוח/למזמין ו/או למשתמש כתוצאה מכך.
ב. MPOC עושה כל מאמץ לספק ללקוח/למזמין ולמשתמש באתר מוצרים ושירותים כשהם תקינים, בצורה סדירה, תקינה ובאיכות המיטבית. חרף האמור, MPOC לא מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו או ללא הפסקות, לא יופרע , יתקיים בבטחה, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי MPOC, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל MPOC או אצל מי מספקיה. ידוע ללקוח/למזמין ולמשתמש ששרתי MPOC עוברים מעת לעת עבודות תחזוקה, לרבות עדכוני תוכנה וחומרה מידי מספר ימים והלקוח/המזמין או המשתמש מצהירים שברור וידוע להם כי השרות באתר ורכישת המוצרים לא יתאפשרו בזמן עבודות תחזוקת האתר.

12/ הגבלת שימוש באתר

 • MPOC רשאית למנוע מהלקוח/המזמין או המשתמש לעשות כל שימוש באתר במקרים המפורטים להלן:
  הלקוח/המזמין או המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הסכם הקיים בין הצדדים;
  2. הלקוח/המזמין או המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה
  3. הלקוח/המזמין או המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים;
  4. ביצע הלקוח/המזמין או המשתמש מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב MPOC ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות, ביצוע פעולות ללא הרשאה ו/או במרמה. אין בהגבלות שימוש אלו לגרוע מאמור לעיל בתקנון זה.

 13/ חובות הלקוח/המזמין או המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
א. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של הלקוח/המזמין או המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן. הלקוח/המזמין או המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, יימנע מלאסוף ולשמור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים וימנע מהפצת מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה שהיא.
ב. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם לקבוע בהוראות תקנון זה.
ג. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב שלא לקשר ב”קישור” לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים באתר לצורך הפצה, העלאה, הורדה או פרסום של: 1 ) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת 2 ( מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג 3 ( מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר 4 ) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי.
ד. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות יישומים ו/או תוכנות מכל סוג אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה.
ה. הלקוח/המזמין או המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של MPOC, במקרים בהם יעלה חשד סביר כי השימוש של הלקוח/המזמין או המשתמש באתר לא תואם את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או כל הסכם הקיים בין הצדדים, MPOC תהיה רשאית להפסיק פעילותו של הלקוח/המזמין או המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת IP, ואף תהיה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר, ולהעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש ו/או הלקוח כן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

14/ קניין רוחני

א. זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הינם של MPOC בלבד או של צדדים שלישיים לפי העניין, והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
ב. חל איסור להעתיק, לשכפל, לשווק, למכור, להפיץ, לבצע שינויים, להציג, לשדר, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, באופן חלקי או מלא, קבוע או זמני, בכל דרך שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם כתובת האתר https://www.mypieceofcraft.co.il/  ו/או כל שם אחר ככל שיהיה בעתיד של האתר, סימני המסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם כולם רכושה של MPOC בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של MPOC בכתב ומראש.

15/ מדיניות משלוחים

א. משלוחים במסגרת האתר מבוצעים לכל חלקי הארץ.
ב. זמן האספקה הינו עד 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר וקבלת אישור ההזמנה מ MPOC.
אנו נעשה מאמץ לקצר את זמן המשלוח עד כמה שניתן, וזאת כמובן בתנאי שהמוצר קיים במלאי
ג. מועד אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (דהיינו, ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי שבת וימי חג שלא יחושבו לעניין מועד האספקה)

ד. קיימות שלוש אפשרויות משלוחים:

1. איסוף עצמי  –  ניתן לאסוף את המוצרים עצמאית מרמת השרון – ללא עלות.
יש לבחור את האופציה לאיסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה, וליצור קשר לאחר קבלת אישור ההזמנה
בטלפון 054-8197128.
האיסוף יבוצע בתיאום מראש ובהתאם לשעות הפעילות.

 1. משלוח לנקודת איסוף בעלות של 20 למשלוח.

  המזמין יבחר את נקודת האיסוף הרצויה מבין רשימת הנקודות המפוזרות ברחבי הארץ:
  – נקודות איסוף שהן חנויות – המשלוח ימתין לאיסוף ע"י הלקוח/מזמין עד 5 ימים מרגע הגעת המשלוח לחנות.
  – נקודות איסוף שהן לוקרים – המשלוח ימתין לאיסוף ע"י הלקוח/מזמין עד 48 שעות מרגע הגעת המשלוח ללוקר.
 2. שליח עד הבית בערים ויישובים מרכזיים בכל חלקי הארץ – בעלות של  40 ₪ למשלוח.
  לא כולל משלוחים ליהודה ושומרון מעבר לקו הירוק.

ה. במידה והלקוח/מזמין לא אסף את המשלוח מנקודת האיסוף בטווח הזמן המפורט בסעיף ד2, או שהשליח (בהזמנת משלוח עד הבית) לא הצליח ליצור קשר עם המזמין/לקוח מכל סיבה שהיא, המוצר יוחזר ל MPOC וישלח בשנית ללקוח/המזמין.
הלקוח/המזמין ישא בעלות המשלוח החוזר במלואו,MPOC  לא תישא בכל עלות ורשאית לגבות דמי טיפול בשווי 5% בתוספת לעלות המשלוח החוזר.

ו. מוצרים שאינם במלאי – במידה והוזמן מוצר שאזל מהמלאי תתקבל על כך הודעה לאחר ביצוע הרכישה ועד 24 שעות מרגע ההזמנה.
מוצר שאינו במלאי – איננו יכולים להתחייב למועד חידוש המלאי ולכן לא נוכל לעמוד בזמני המשלוח הכתובים מעלה.

ז. זמן האספקה של ההזמנה הינו על פי מועדי שירות המשלוחים בהתאם לבחירת הלקוח, ולא ניתן להתחייב למועדים מדוייקים או להבטיח את איכות השירות של חברת המשלוחים.

16/ מדיניות רישום וביטול סדנאות:

ברצוננו לשמור על אווירה נעימה ולתת לכל אחת מהמשתתפות תשומת לב אישית ולכן הסדנאות של MPOC הן בעלות מספר מקומות מוגבל של משתתפות.
לפיכך:
א. ההרשמה לסדנאות כרוכה בתשלום מראש  – על מנת להבטיח את מקומך ולהכין לך את החומרים הדרושים לסדנה. את התשלום ניתן להעביר באשראי טלפוני או באפליקציית התשלום ביט.
ג. במקרה של ביטול הסדנה מצידנו, התשלום יוחזר במלואו תוך 7 ימי עסקים.
ד. במידה והנך מעוניינת לבטל השתתפותך בסדנה, לאחר שנרשמת ושילמת מראש, יש להודיע על כך בשליחת הודעה או שיחת טלפון למספר 054-8197128
ה. במקרה של ביטול סדנה עומדות לפניך האפשרויות הבאות:
1. להגיע לסדנה המתקיימת בתאריך אחר, בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.
2. לקבל החזר כספי (תוך 7 ימי עסקים) בתנאים הבאים:

 • ביטול השתתפותך בסדנה עד 3 ימים לפני מועד הסדנה – תקבלי החזר דמי הסדנה בניכוי דמי הרישום בסך 5% מעלות הסדנה.

2.2 ביטול השתתפותך בסדנה בין 3 ימים עד יום אחד לפני מועד הסדנה  – תקבלי החזר בשווי 50% ממחיר הסדנה כולל דמי הרישום.

2.3 ביטול השתתפותך בסדנה ביום הסדנה – תחוייבי במלוא עלות הסדנה, כולל דמי הרישום.

17/ שירות לקוחות

לכל עניין ניתן לפנות אלינו:

במייל – dalit@mypieceofcraft.com

בטלפון או בהודעת ווטסאפ: 054-8197128

שעות הפעילות:

ימים א'-ה' – בין השעות 9.00-17.00