מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך

מדיניות הפרטיות המפורטת מתארת את האופן בו מבצעת MPOC איסוף מידע מלקוחותיה, סוגו, דרכי השימוש במידע הנאסף והדרכים העומדות ללקוח/למזמין או למשתמש, לשנותו או להסירו.

א. במדיניות פרטיות להלן, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידי האתר או נמסר לאתר על ידי הלקוח/המזמין או המשתמש, אשר באמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הלקוח/המזמין או המשתמש. המדובר במידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ובין היתר, שם פרטי, שם משפחה, מס’ ת.ז, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל, מידע על אמצעי תשלום ו/או כל מידע נוסף. חלק מהמידע הנאסף אודות הלקוח/המזמין או המשתמש לא מזהה את הלקוח/המשתמש ו/או המזמין באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיו, מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה הלקוח/המזמין או המשתמש, ההצעות ומוצרים שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פנה הלקוח/המזמין או המשתמש ועוד.

ב. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות של הלקוח/המזמין או המשתמש מול האתר, מסכים הלקוח/המזמין או המשתמש ש MPOC תאסוף, תשמור ותשתמש במידע האישי שנמסר על ידו באופן המפורט לעיל ולהלן במדיניות פרטיות זו. הלקוח/המזמין או המשתמש אינו חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו, אולם, ייתכן כי ללא מסירת המידע האישי, לא תוכל MPOC להציע ללקוח/למזמין או למשתמש את שירותיה.

ג. המידע האישי שנאסף יישמר במאגרי המידע של האתר. השימוש באתר ו/או בשירותי MPOC, מעידים על הסכמה מצד הלקוח/המזמין או המשתמש למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע שנשמר במאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ולמטרות המפורטות להלן.

ד. המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: 1 ) כדי לספק ללקוח/למזמין ו/או למשתמש את המוצרים והשירותים המוצעים באתר MPOC;
2 ) ליצירת קשר כאשר MPOC סבורה שקיים צורך בכך עם הלקוח/המזמין או המשתמש בקשר עם המוצרים המופיעים באתר; 3 ) למתן תמיכה ללקוח/למזמין או למשתמש ולטיפול בבקשות ותלונות; 4 ) למלא אחר דרישות החוק, תקנה או דבר חקיקה אחר ועל מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כש MPOC סבורה בתום לב כי עליה לעשות כך; 5 ) למטרות שיווק, או בכדי לספק ללקוח/למזמין ולמשתמש, מידע אודות המוצרים והשירותים אותם מציעה MPOC באתר; 6 ) בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג בין הלקוח/המזמין או המשתמש לבין MPOC, או צדדים שלישיים ביחס לאתר או למוצרים המסופקים באמצעות האתר; 7 ) במקרים בהם MPOC מארגנת מחדש את פעילות ו/או מבנה האתר במסגרת שונה, או תחת ישות משפטית אחרת, או אם היא נרכשת או מתמזגת עם ישות אחרת ובתנאי שישויות אלה מסכימות להיות מחויבות להוראות מדיניות אלה, בשינויים המתאימים.

ה. האתר משתמש בעוגיות (להלן: “עוגיות“ ו/או ”Cookies“) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים וסטטיסטיקות אודות אופן שימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורכי התאמת האתר להעדפות האישיות של לקוחות MPOC, והתאמת המוצרים ללקוחות MPOC ולצרכי אבטחת מידע.

ו. אם הלקוח/המזמין או המשתמש רוצה להימנע מעוגיות, באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן. נטרול העוגיות בהגדרות הדפדפן עלול לגרום לכך שהלקוח/המזמין או המשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים ולבצע הזמנת מוצרים באתר.

ז. יובהר, כי MPOC לא יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע שמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת של הלקוח/המזמין או המשתמש עם MPOC. מוסכם כי כל העברת מידע ע”י הלקוח/המזמין או המשתמש באתר נעשית על אחריותו וללקוח/למזמין או למשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד MPOC ו/או מי מטעמה.

ח. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון הלקוח/המזמין או המשתמש למחוק, לתקן/לשנות את פרטי המידע האישי שלו, עליו לשלוח דואר אלקטרוני ל– dalit@mypieceofcraft.com  והפניה תטופל בהתאם לעניין.

ט. שינויים במדיניות הפרטיות – MPOC רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.